elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Wtorek 28.11.2023

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:

WSTĘP:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp3.mlawa.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2017-08-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-15


STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:
Narzędzie ułatwień dostępu (widoczne menu stacjonarne na górze po lewej stronie) a w nim:

podwyższony kontrast,
możliwość powiększenia liter,
podświetlane linki,
mapa strony,
skala szarości,
jasne tło.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:
Deklaracje  sporządzono dnia: 15-12-2020 r.
Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie.


KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jarosław Jabłonowski
e-mail: j.jablonowski@sp3.mlawa.pl
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sekretariat@sp3.mlawa.pl
telefon: 23 654 49 10
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


PROCEDURA WNIOSKOWO - SKARGOWA
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
 
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
Szkoła jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności architektonicznej:

Budynek szkoły posiada:

Parking pokryty jest kostką brukową.
Do budynku można się dostać schodami bądź podjazdem dla niepełnosprawnych zabezpieczonym barierką.
Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.
Budynek szkoły nie posiada:

Na parkingu wytyczone zostały dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;.
Bezpośrednio przy miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych znajduje się bezpieczny i wyprofilowany wjazd na chodnik z obniżonym krawężnikiem;.
Istnieje możliwość skorzystania z wózka dla niepełnosprawnych.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Ewa Kowalska
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 16.01.2021
Data udostępnienia informacji: 16.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 22.04.2021
Liczba wyświetleń: 507
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
22.04.2021
09:25:39
edycja
Ewa Kowalska
Deklaracja dostępności
21.04.2021
23:54:41
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności